magnetno oplemenjivanje vode

7. MAGNETNO OPLEMENJIVANJE VODE

Kad sam jednom prilikom saznao o eksperimentima koji su u svetu vršeni sa vodom propuštanom kroz magnetna polja, moram priznati da sam bio prilično iznenađen. Bilo je to davno, tada još nisam imao mogućnosti da naba-vim literaturu iz koje bih o tome nešto više moglo da se sazna. Takođe nisam imao mogućnost da stupim u kontakt sa nekim ko bi me o tim fenomenima mogao detaljnije informisati. Osim toga, sve je izgledalo dovoljno neverovatno da je tada kod nas najpametnije bilo o tome i ne razgovarati. U protivnom bi se lako moglo desiti da me proglase za nezdravo ambicioznog mladog istrazivača, ako ne i za šarlatana. Svako ko u inženjerskoj i naučnoj karijeri čini prve odlučne korake, morao bi o tome porazmisliti. Činjenica je da se o magnećenju vode tada malo znalo i u naučnoj javnosti, a o širim krugovima i da ne govorim. U takvoj klimi lako se moglo dogoditi da svako ko “magnetiše” vodu bude ismejan čak i od nestručnjaka.

Mene je mogućnost uticaja magnetnih polja na običnu vodu ipak živo zainteresovala. Odlučio sam, u nedostatku pouzdanijih izvora informacija, da i sam počnem sa eksperimentima. U početku sam radio u tajnosti, pravio impro-vizavane sisteme za magnećenje vode i proveravao njen uticaj na razne žive sisteme. Zalivao sam razne vrste biljaka i pratio njihov rast i razvoj u odnosu na iste takve biljke zalivane običnom vodom. Moram reći da je u svemu tome moj pristup donekle bio deduktivan u saznajnom smislu. Ovo tvrdim zato što sam još od ranije znao da je voda najneobičnije i najanomalnije jedinjenje na Zemlji, pa bi se iz toga logično moglo zaključiti da postoje i drugi fenomeni vezani za nju, a za koje se možda još ne zna. Drugim rečima, pošao sam od opšte neobičnosti vode ka pojedinačnim njenim aspektima, čvrsto uveren da ih ima mnogo više nego što se misli.

Rezultate koje sam dobijao u sopstvenim istraživanjima beležio sam pažljivo i potom vršio njihova međusobna poređenja, radi izvođenja eventualnih zaključaka. Mogu slobodno reći da je bilo bolje što u početku nisam znao kakve su tačno rezultate dobijali drugi istraživači u svetu, pa je time bila eliminisana svaka moja eventualna pristrasnost. Bolje rečeno, najčešće uopšte nisam imao predstavu šta će se dobiti kao krajnji rezultat istraživanja, niti sam u pogledu tih rezultata imao bilo kakvih sopstvenih želja. Jedini cilj bio mi je da eksperimente sprovedem tačno i objektivno, a rezultate sredim i protumačim u skladu sa opšteprihvaćenom naučnom metodologijom. Uostalom, ovakav rezon jedino se i mogao očekivat od nekog ko se profesionalno bavi tehnikom i fizikom. Medutim, moja “hladna” inženjerska logika ozbiljno se “uzdrmala” pred rezultatima koje sam dobio. Nije moglo biti sumnje: u vodi koja je propuštena kroz magnetno polje bilo je nečeg što je veoma povoljno utacalo na biljke.

Iako još uvek nisam bio spreman da obelodanjujem rezultate svojih istraživanja, okolnosti pod kojima sam radio postepeno su se izmenile. U međuvremenu sam došao do literature i detaljnijih podataka koje su u svetu objavili istraživači sa mnogo dužim stažom u ovoj vrsti istraživanja. Ni najmanje me nije razočaralo to što su se neki moji rezultati podudarali u priličnoj meri sa rezultatima koje su drugi postigli. Nijednog trena nisam osetio zavist zato što nisam požurio i ponešto objavio pre drugih, već istinsku radost što ni moj trud nije bio uzaludan i što tu ”stvarno nečeg ima”. Tek tad sam dobio pravi elan i dalje nastavio da se bavim ovim fenomenima. Dalja moja aktivnost na ovom polju išla je u dva pravca. Kao prvo, pratio sam šta se u oblasti fenomenalogije vode radi u svetu. Zatim, i sam sam eksperimentisao i istraživao onoliko koliko mi je to bilo moguće. I na kraju, sve fenomene vode počeo sam da posmatram celovito, a na bazi raspoloživih činjenica počeo sam da radim na stvaranjujedinstvene teorije kojom bi se mogli objašnjavati neobični fenomeni vode. Postalo mi je odavno jasno da je proučavanje takvih fenomena moguće u okviru jednog novog multi-disciplinarnog naučnog pristupa, tj. nove nauke o vodi. Ta nauka je HIDRONIKA, i o njoj se u stvari i govori na stranicama ove knjige.

Ovaj kratak istorijat sopstvenih bavljenja neobičnim fenomenima vode, koje ćemo jednostavno zvatihidroničkim fenomenima, morao sam da navedem radi kontinuiteta izlaganja, kako bi bolje bila shvaćena ona otkrića do kojih sam lično došao i koja će, prema tome, u ovoj knjizi čitaocima biti predstavljena “iz prve ruke”. Ja, dakle, nisam nikakav hroničar naučnih istraživanja, već aktivni učesnik u njima.

Druga je stvar što mnogi istraživači u svetu imaju bolje mogućnosti i veće šanse da svoje radove blagovremeno publikuju, što meni lično ni najmanje ne smeta.

Vršeći eksperimente sa uticajem magnetnih polja na vodu, došao sam na ideju da pokušam sa drugačijim načinima magnećenja od onih koji su u svetu već  bili poznati. Na taj način sam otkrio da voda magnećena tako što su strujne linije delimično presecale magnetne linije sile ostvarujući pri tom i delimičnu kolineaciju (poklapanje) sa njima, ima značajno povoljni uticaj na živi sisteme (organizme).Ovakvu vrstu magnećenja nazvao sam magnetno opleme-njivanje vode i konstruisao uređaj uz pomoć kojih se ono vrši. Ovakve uređaje, koje sam nazvao magnetnim oplemenjivačima vode, patentirao sam 1990. godine kao originalne prolaske.

U početku sam magnetno oplemenjivanje vode vršio tako što sam oko cevi ili creva kroz koje protiče voda vezivao snažnije šipkaste ili cilindrične magnete. U pitanju su bili aksijalno magnećeni magneti, tj. magneti kod kojih se polovi nalaze na čeonim površinama, ili, bolje rečeno, na njihovim krajevima. Kasnije sam, međutim, otkrio da je u tu svrhu jednostavnije i bolje upotrebljavati aksijalno magnećene torusne (prstenaste) magnete. Kod ovih magneta polovi su na ravnim površinama, a montaža se vrši tako što se prosto navuku na cevovod. Princip magnetnog oplemenjivanja vode uz primenu torusnog aksijalno magnećenog stalnog magneta prikazan je na slici 7. Isprekidane linije predstavljaju magnetne linije sile, a pune linije u cevi predstavljaju strujnice vodotoka. Vidi se da je ostvareno presecanje magnetnih silnica sa strujnicama protoka vode, kao i njihova delimična kolineacija.

Kao i kod “običnog” magnećenja vode, kod magnetnog oplemenjivanja je takođe bitno da na mestu i u neposrednjoj blizini magneta cevovod ne bude od feromagnetičnog materijala, tj. materijala koji mehanički “oseća” uticaj (privlačenje) magneta. Takođe je važno da se magnetno oplemenjivanje vode ne vrši u blizini jačih izvora elektromagnetnih zračenja. Tako npr. magnetni oplemenjivač u kome se vrši magnetno oplemenjivanje vode treba da budu udaljen najmanje pet metara od snažnijih elektromotora, generatora, transformatora i drugih sličnih uređaja.

Pravilo je da svaki izvor elektromagnetnog zračenja koji upadljivo izaziva smetnje na radio-prijemniku u srednjetalasnom području, može u značajnoj meri poništavati efekte magnetnog oplemenjivanja vode. Pored toga, naročito snažni izvori radio-talasa, poput radio i tv predajnika, snažnih generatora, trafostanica, dalekovoda itd. treba da budu udaljeni od magnetnog oplemenjivača najmanje oko 100 metara. Konstrukcije, mašine i uređaji u kojima ima dosta gvozdenih (čeličnih) elemenata treba da budu najmanje jedan metar udaljeni od magnetnog oplemenjivača.

Efekat magnetnog oplemenjivanja u smislu uticaja na žive sisteme umanjen je ukoliko se oplemenjivanje obavlja u automobilima, podrumskim prostorijama sa dosta armirano-betonskih konstrukcija i objekata u čijoj stru-kturi ima dosta ugrađenih čelika (armature i slično). Iako čak i u takvim objektima magnetno oplemenjivanje daje rezultate, bolje ga je vršiti izvan takvih prostorija. Inače, “standarno” građene porodične kuće i stanovi, sa uobičajenom zastupljenošću armiranih betonskih konstrukcija, ne predstavljaju značajniji problem za magnetno oplemenjivanje vode.

Pre nego pređem na instrukcije za moguću samogradnju magnetnih oplemenjivača, navešću neke rezultate koji se mogu postići primenom magnetno oplomenjene vode u poljoprivredi, domaćinstvu, ljudskoj ishrani, higijeni itd.

Kao prvo, valja reći da se praktično kod svih biljaka zalivanih magnetno oplemenjenom vodom uočava značajno poboljšanje rodnosti, klijavosti semena i otpornosti prema obolenjima i drugim štetnim uticajima. Iako su istraživanja obavljana na relativno malim oglednim površinama, utvrđeno je povećanje prinosa kukuruza za preko 27 procenata, u odnosu na prinos koji se postiže pod istim ostalim uslovima uz zalivanje običnom vodom. Rodnost paradajza zalivanog magnetno oplemenjenom vodom povećava se za približno 30%. Videli smo, međutim, da su ruski istraživači još pre gotovo dve decenije utvrdili da se primenom magnećene vode rodnost paradajza poveća za 18 procenata. Primenom magnetno oplemenjene vode postiže se bolja rodnost paprike za preko 25%, a luka za oko 20%, što je nešto manje od rezultata koji su 1967. dobili ruski istraživači primenom magnećene vode. Kod mahunarki postizano je uz primenu magnetno oplemenjene vode povećavanje rodnosti za prosečno 23%. Rast mešanih livadskih trava zalivanih magnetno oplemenjenom vodom pospešuje se za preko 50%, s tim što je procenat grubo utvrđen na osnovu ukupne mase trave sa ogledne površine neposredno nakon košenja. Rodnost voćaka zalivanih magnetno oplemenjenom vodom takođe se značajno povećava, najčešće između 10 i 30%, zavisno od vrste. Kod šljiva je uočeno povećanje rodnosti čak i do 33%. Pri tom je konstatovan objektivno bolji kvalitet i trajnost plodova. Tako npr. plodovi jabuke ubrani sa drveta koje je u periodu formiranja i razvaja plodova zalivano magnetno oplemenjenom vodom, osim boljeg kvaliteta imaju i znatno veću otpornost prema truljenju.

Zasadi mladih voćaka brže napreduju ako se povremeno zalivaju magnetno oplemenjenom vodom. Uočeno je čak da i prskanje biljaka magnetno oplemenjenom vodom ima vrlo blagotvorno dejstvo. Takve biljke imaju i bolju otpornost prema obolenjima. Na oglednoj površini zasejanoj pšenicom oba-vljano je povremeno prskanje (kvašenje) magnetno oplemenjenom vodom, što je pospešilo rast i razvoj pšeničnih stabljika. Medutim, nije bilo moguće precizno utvrditi eventualno povećanje prinosa, jer je takvo kvašenje pospešilo i rast raznih trava koje na prinos pšeničnog zrna utiču nepovoljno. Slična situacija može se očekivati i kod drugih sličnih žitinih useva, poput raži, zobi ili ječma. Inače, videli smo da su ruski istraživači utvrdili da magnećena voda povećava prinos suncokreta za preko 20%. Međutim, rezultati primene magnetno oplemenjene vode u slučaju suncokreta davali su nešto manji procenat povećanja prinosa, možda i zbog toga što istraživanje nije vršeno na dovoljno velikoj oglednoj rovršini, već na relativno malim brojevima stabljika.

Ništa manje nisu neobični ni rezultati koji se postižu primenom ma-gnetno oplemenjene vode u životinjskoj ishrani, ili, bolje rečeno, u pojenju životinja. Bez izuzetka je utvrđeno da životinje pojene takvom vodom u svakom pogledu brže napreduju u razvoju, imaju znatno bolju otpornost prema obolenjima, više se razmnožavaju, donose zdravije potomstvo itd. Što je najinteresantnije, gotovo sve domaće životinje lako “nauče” da piju magnetno oplemenjenu vodu iako im se pored nje nudi i obična. Ovo možda i ne mora mnogo da čudi, jer se zna da su praktično sve životinjske vrste prirodno instiktivno  osposobljene da razlikuju šta je za njih povoljnije. Kokoške, recimo, već posle desetak dana pretežno piju magnetno oplemenjenu vodu. Eksperiment se vrši tako što im se “servira” jednaka količina oplemenjene i obične vode. U eksperimentalnom uzorku treba da bude bar tridesetak kokošaka. Prvih dana konstatuju se približno jednake količine popijene vode. Nakon desetak dana uočava se da je popijena veća količina oplemenjene vode, a posle tri do četiri sedmice popijena količina obične vode postaje gotovo zanemarljiva u odnosu na popijenu količinu magnetno oplemenjene vode. Slična pojava uočava se i kod ostale živine, ali i kod drugih vrsta domaćih životinja. Istina, nekima je potrebno manje, a drugima više vremena da nauče ovo “razlikovanje” obične i oplemenjene vode. Ponekad će neke životinje, poput krava,”zanemariti” već naučeno “raspoznavanje” voda, kao npr. u slučaju veće žeđi. Međutim, eksperimenti nisu pokazali “ravnodušnost” nijedne od ispitivanih vrsta domaćih životinja, što predstavlja “paušalan” i grub, alisiguran, dokaz da u magnetno oplemenjenoj vodi ima nečeg veoma pozitivnog za živi svet.

Ako se živina redovno poji magnetno oplemenjenom vodom, lako se uočava njen brži, rast, razvoj i prirast. Konkretno kod pilića uočava se 26% veći prirast u masi u odnosu na uzorak pojen običnom vodom, pod jednakim ostalim uslovima. Prasići pojeni magnetno oplemenjenom vodom razvijaju se prosečno oko 20% brže od onih kojima je davana obična voda. Prirast odraslih tovnih svinja uz upotrebu oplemenjene vode veći je za prosečno 12%. Uočen je brži razvoj teladi kojima je davana magnetno oplemenjena voda, ali radilo se o manjem uzorku, pa procenat nije mogao da bude pouzdanije utvrđen. Nosivost jaja kod kokošaka pojenih oplemenjenom vodom povećava se između 9 i 25%, zavisno od perioda (zimi je, recimo, veći procenat povećanja nosivosti). Naročitu pažnju zaslužuje činjenica da kokoške pojene oplemenjenom vodom lako odolevaju masovnim epidemijama koje inače mogu biti katastrofalne za one kokoške koje piju običnu vodu.

Kod krava koje su uredno pojene magnetno oplemenjenom vodom, konstatovano je povećanje mlečnosti između 12 i 24%, zavisno od doba godine i načina ishrane. Najveće povećanje uočava se u slučaju stajske ishrane suvim senom. Međutim, objektivno je konstatovan znatno bolji kvalitet mleka kod krava koje su uredno pile magnetno oplemenjenu vodu. Ovakvo mleko je manje kvarljivo, što važi i za mlečne proizvode dobijene od njega.

Međutim, kao što ćemo kasnije videti, svako mleko, bez obzira kojom vodom su pojene krave, takođe može da se magnetno oplemenjuje.

Veoma je značajna upotreba magnetnog oplemenjivanja vode i u domaćinstvu. Ukrasno bilje, poput raznih vrsta cveća, naročito je osetljivo na takvu vodu, naravno – u pozitivnom smislu. Tako npr. ruže zalivane magnetno oplemenjenom vodom mnogo brže se razvijaju od onih koje se zalivaju istim količinama obične vode i pod istim ostalim uslovima. U toku vegetacijske godine žbun ruže izraste čak i dvostruko (znači i do 100%) više od onog koji je zasađen istovremeno i na istoj lokaciji, ali je za njegovo zalivanje upotrebljevana obična voda. Cveće koje se drži u vazi znatno duže će sačuvati prirodan i svež izgled ukoliko je umesto obične nalivena magnetno oplemenjena voda. Veoma je korisno da se ukrasno bilje povremeno isprska po lišću, (stabljikama i cvetovima) manjim količinama magnetno oplemenjene vode. Sve ovo podjednako se odnosi na kućno i poljsko (dvorišno) cveće i ostalo ukrasno bilje.

Magnetno oplemenjivanje vode i ostalih tečnosti može biti od ogromnog značaja za pripremanjehrane i raznih napitaka, kako u domaćinstvu, tako i u industrijskoj proizvodnji. Odmah valja napomenuti da se osim obične vode može vršiti magnetno oplemenjivanje i svih drugih tečnosti koje predstavljaju rastvore raznih materija u vodi. Takve tečnosti su od ogromnog značaja za ljudsku ishranu, poput mleka i mlečnih proizvoda, sokova, čajeva i drugih pića i napitaka. Mleko npr. predstavlja emulziju masnoće u vodi. Emulzije nastaju kad se pomešaju dve tečnosti koje se inače međusobno ne mešaju, pa se rastvor formira tako što se jedna tečnost razbije na fine kapi. U slučaju mleka kapljice masti pomešane su sa vodom, pa se zato nakon dužeg stajanja može uočiti njihovo grupisanje i  izdvajanje masnoće. Sokovi i čajevi takođe predstavljaju vodene rastvore raznih materija biljnog porekla, šećera itd. Magnetno oplemenjivanje mleka, sokova i drugih napitaka vrši se na isti način kao i magnetno oplemenjivanje vode.

Treba istaći da se značajan deo efekata magnetno oplemenjivanja izgubi na temperaturi između 65 i 70°C. Otud se svaki napitak za čiju se pripremu koristi temperatura viša od pomenute mora magnetno oplemenjivati nakon hlađenja do one temperature na kojoj će biti upotrebljen. Inače, magnetno oplemenjivanje može se izvršiti čim se temperatura tečnosti spusti ispod 65°C. Magnetno oplemenjivanje mleka, mlečnih napitaka i proizvoda (poput jogurta i kiselog mleka) treba vršiti nakon postupaka termičke obrade (prokuvavanja), čim se izvrši hlađenje ispod pomenute temperature. Isto važi za ostale napitke, kao i za tečnosne i kašaste prehrambene artikle, u čijoj je pripremi neophodno zagrevanje iznad temperature od 65°C.

Magnetno oplemenjivanje može se koristiti i prilikom konzervacije povrća, voća i pečuraka. Ako se konzervacija obavlja kišeljenjem, kao u slučaju ostavljanja zimnice (turšije), pripremljenu vodu, sa dodatom solju i drugim konzervacijskim sastojcima, treba magnetno oplemeniti neposredno pred nalivanje.

Ukoliko je za pripremu konzervacije prethodno vršeno prokuvavanje vode, bitno je takođe da se ona pre magnetnog oplemenjivanja ohladi ispod 65°C.

Inače, sva hrana konzervisana uz primenu magnetno oplemenjene vode znatno je trajnija i ima bolji kvalitet nego kad je konzervisanje vršeno primenom obične vode. Povrće ukišeljeno uz primenu oplemenjene vode sačuva kvalitet čak i naredne godine, dok ono za čije je kišeljenje primenjena obična voda pod istim ostalim uslovima značajno izgubi kvalitet mnogo ranije, ili sasvim propadne. Ovo je naročito dolazilo do izražaja kod kišeljenja kupusa, gde se za konzervaciju upotrebljava samo voda i so. Pojava truljenja ukišeljenog kupusa još u toku zimskih meseci dosta je česta. Međutim, ukoliko je prethodno vršeno magnetno oplemenjivanje vode, truljenja nije bilo čak ni znatno nakon uobičajenog roka upotrebe ukišeljenog kupusa.

Što se tiče uticaja magnetno oplemenjene vode na tehničke sisteme, treba reći da je on sličan kao i u slučaju magnećenja vode, o čemu je već bilo reči. Drugim rečima, magnetno oplemenjena voda takođe ostavlja neuporedivo manje kamenca u kotlovskim i drugim postrojenjima i uređajima. Pored toga, ona pokazuje i znatno manju agresivnost prema elementima tehničkih sistema sa kojima dolazi u dodir. Ovo takođe važi i za razne tečnosti koje predstavljaju vodene rastvore, a koriste se za razne tehničke svrhe. Tu npr. spadaju razne rashladne tečnosti za hlađenje motora i drugih uređaja. Kad se sve to ima u vidu, može se reći da magnetno oplemenjivanje vode u tehnici može da donese ogro-mne uštede, pošto taloženje kamenca i agresivan uticaj vode uzrokuju skupe remonte i zamenu čitavih sklopova, uređaja i elemenata u kotlovskim i drugim postrojenjima, sistemima za preradu voda, vodosnabdevanje i navodnjavanje, rashladnim sistemima toplotnih motora i raznim drugim instalacijama.

Jasno je, dakle, da magnetno oplemenjena voda ima ogroman značaj ukoliko se primenjuje u poljoprivredi, domaćinstvu i tehnici. Navedeni podaci dovoljno govore tome u prolog, tim pre što je magnetno oplemenjivanje vode jednostavan postupak za koji nisu potrebna nikakva posebna i stručna znanja. Međutim, magnetno oplemenjena voda ipak ima najspektakularniji uticaj na ljude. Taj uticaj zaslužuje temeljna medicinska istraživanja, kako bi se raspolagalo konkretnijim podacima o njegovim pojedinačnim aspektima i mogućnostima primene u različite terapijske svrhe. Do tada se zaključci mogu izvlačiti na osnovu pojedinačnih, ali brojnih i objektivnih, izjava korisnika magnetno oplemenjene vode. Iz tih iskustava realno se može izvući zaključak da magnetno oplemenjena vodaizuzetno povoljno deluje na ljudski organizam, ukoliko se koristi za piće i održavanje lične higijene. Pored toga, povoljan uticaj imaju i sve tečnosti, napici i hrana koji sadrže vodu, a koji se takođe mogu oplemenjivati na isti način, pod uslovom da je nakon kuvanja i zagrevanja pre oplemenjivanja izvršeno njihovo hlađenje ispod 65°C.

Pre nego što navedemo konkretnije pozitivne uticaje magnetno oplemenjene vode na ljudski organizam, valja naglasiti da ona nema nijedno štetno dejstvo u tom smislu. Upotreba magnetno oplemenjene vode u ljudskoj ishrani (tj. za piće), kao i u obavljanju lične higijene, takođe nema nikakvih kontraindikacija, tj. slučajeva kad se zbog određenih stanja organizma ne sme koristiti. Drugim rečima, njena upotreba je dopuštena uvek i bez štetnih posledica. Kao što smo ranije videli, ovo je takođe utvrđeno i pri upotrebi magnetno oplemenjene vode kod biljaka i životinja. Pored toga, sve to važi i za ostale tečnosti i druge artikle koji se koriste u ishrani, kod kojih je moguće magnetno oplemenjivanje. Sve ovo je u potpunoj saglasnosti sa zvanično prihvaćenim naučnim stavovima, na osnovu kojih je takođe nemoguće dokazati bilo kakav štetan uticaj magnetno oplemenjene vode na biljke, životinje i ljude. U tome se, dakle, slažu teorija i praksa.

Najvažniji uticaj magnetno oplemenjene vode na ljudski organizam sastoji se u nedvosmislenomjačanju njegovih odbrambenih sposobnosti u opštem smislu. Ako se magnetno oplemenjena voda uredno koristi za piće, ovo se uočava već posle nekoliko sedmica, kako kod obolelih, tako i kod zdravih osoba. Najubedljiviji dokaz predstavljaju masovnije epidemije, poput gripa. Osobe koje koriste za piće magnetno oplemenjenu vodu neuporedivo ređe obolevaju od onih koje takvu vodu ne upotrebljavaju. Uobičajeno je npr. da u višečlanim porodicama koje piju oplemenjenu vodu niko ne oboli i pored stalnih kontakata sa velikim brojem obolelih poznanika.

Osobe koje uredno piju magnetno oplemenjenu vodu imaju neuporedivo manje zdravstvenih problema od onih koji piju običnu vodu, pri čemu je isključen autosugestivni uticaj. Medicinsko osoblje dobro zna za takozvani placebo efekat, koji se sastoji u tome što i lažni lek može pozitivno uticati na obolelog, čak i do potpunog i objektivnog izlečenja. Iako danas i zvanična medicina priznaje ogroman uticaj ljudske psihe na kompletno zdravstveno stanje organizma, razumljivo je što se lekari i farmaceuti trude da ovaj efekat razdvoje od objektivnog dejstva lekova. Međutim, kod upotrebe magnetno oplemenjene vode nije teško razlučiti šta predstavlja njeno objektivno dejstvo.

Kao jasan dokaz može da posluži činjenica da je broj obolenja bilo koje vrste nekoliko puta manji među ljudima koji piju magnetno oplemenjenu vodu u odnosu na isti vremenski period i jednake druge uslove kad takvu vodu nisu pili. Ako se broj obolenja uporedi sa slučajno odabranom grupom ispitanika slične starosne strukture i životnih uslova, opet izlazi da oni koji piju magnetno oplemenjenu vodu obolevaju višestruko ređe. Radi objektivnosti, ne može se govoriti o preciznijim procentualnim odnosima, pošto su za tako nešto potrebna temeljnija istraživanja, ali činjenice ipak ubedljivo govore u korist magnetno oplemenjene vode. Sve to prevazilazi uobičajene autosugestivne moći “običnog” čoveka. Sem toga, korisnici magnetno oplemenjene vode uglavnom nisu tačno ni znali kakve sve pozitivne efekte izaziva njena primena. Promene o kojima se ovde govori zasnivaju se na njihovim dobrovoljnim i nepristrasnim izjavama.

Neki čitaoci će se možda setiti da je beogradska državna televizija u avgustu l990. godine emitovala prilog od nekih desetak minuta o magnetnom oplemenjivanju vode i njenim pozitivnim uticajima. Ja sam u tom prilogu izvršio svojevrsnu medijsku promociju magnetnog oplemenjivanja vode. Iako su zbog vremenske ograničenosti informacije o mogućoj samogradnji uređaja, koje sam tom prilikom dao, bile veoma oskudne, mnogi gledaoci napravili su kakav-takav magnetni oplemenjivač vode i počeli da je koriste za piće, pojenje životinja i zalivanje biljaka. Iako sam već imao dosta urađenih istraživanja koja su sva govorila u prilog upotrebe magnetno oplemenjene vode, bilo je dosta onih koji su me nakon emisije svojevoljno obaveštavali o rezultatima. Kako je u pomenutom prilogu bilo samo “paušalno” rečeno nekoliko reči o pozitivnom uticaju magnetno oplemenjene vode na ljude, to oni nisu mogli unapred znati kakve će sve efekte imati upotreba takve vode, pa se prema tome ne može govoriti ni o sugestiji. Njihove oduševljene izjave ipak su se podudarale sa izjavama onih koji su pre njih već koristili magnetno oplemenjenu vodu. Pored toga, mnogi su izveštavali čak i o pozitivnim efektima za koje ni sam još nisam znao! Pri tom se niko nije javio da izvesti o eventualnom odsustvu pozitivnih efekata. Naravno, ne može se tvrditi da nema i takvih koji od upotrebe magnetno oplemenjene vode nisu imali nikahvu korist  (razume se, ni štetu!), ali ću još jednom skrenuti pažnju da su svi upotrebljavali oplemenjivače koje su sami improvizovali na osnovu škrtih informacija, pa se zbog toga od takvih oplemenjivača ne može ni očekivati pun efekat.

Slična situacija ponovila se i kada se u domaćem časopisu “Treće oko”  u leto 1995. godine pojavila serija mojih naučno-popularnih članaka o neobičnim fenomenima vode, uključujući i magnetno oplemenjivanje (pre toga je u domaćem naučno-popularnom časopisu “Galaksija”, još 1990. godine, takođe izašao jedan kratak prikaz mog upravo patentiranog magnetnog oplemenjivača  vode). I u okviru te serije članaka zainteresovani čitaoci dobili su kratke instrucije o samogradnji magnetnih oplemenjivača vode. Mnogi su uspeli da ih realizuju, pa su već nakon nekoliko sedmica usledila javljanja, kao i isključivo pozitivne reakcije i izjave. Opet se sve podudaralo sa prethodnim istraživanjima i dobijenim informacijama. Pored toga, bilo je čak novih saznanja, što govori da pozitivni aspekti primene magnetno oplemenjene vode još nisu sasvim istraženi. Kad se sve to sabere, imajući u vidu i činjenicu da su mnogi ljudi, koji su na bilo koji način saznali za magnetno oplemenjivanje vode, otkrivali slične i isključivo korisne aspekte njene primene, opravdano se mogu izvući zaključci o njenom pozitivnom uticaju na ljudski organizam. Do takvih zaključaka redovno su dolazili korisnici magnetno oplemenjene vode, kako kod nas, tako i u svetu.

Osim poboljšanja odbrambenih sposobnosti (opšteg imuniteta) organi-zma, korisnici magnetno oplemenjene vode redovno su izveštavali i o njenom veoma pozitivnom uticaju u smislu pospešivanja i ubrzavanja procesa ozdravljenja u slučaju najrazličitijih obolenja. Ne bih želeo da navodim spisak takvih obolenja, jer smatram da bi za tako nešto lekari trebalo de sprovedu opsežnija istraživanja, ali ću istaći da magnetno oplemenjenu vodu ne treba shvatiti kao “čudotvorno” sredstvo koje može da zameni lekare i njihove brojne terapijske metode. Drugim rečima, svaka obolela osoba (bez obzira na vrstu obolenja) treba najpre da se obrati lekaru. Primena magnetno oplemenjene vode u terapijske svrhe moguća je i poželjna kod svakog zdravstvenog problema, bez obzira na terapije koje određuju lekari. Takva voda pri tom neće negativno uticati ni na jedan zvanični način lečenja, niti može prouzrokovati bilo kakve štetne posledice, bez obzira na kombinacije sa drugim vrstama terapija. Među onima koji su upotrebljavali magnetno oplemenjenu vodu ima i lekara, kao i ostalog medicinskog osoblja, a njihova lična iskustva takođe govore u prilog navedenim činjenicama. Ovde valja navesti da je bilo i onih koji, barem po sopstvenim izjavama, u lečenju nekih obolenja nisu imali koristi od zvanične medicine, ali tvrde da su se izlečili upotrebom magnetno oplemenjene vode. Nema razloga da se ne veruje i ovakvim izjavama, ali ipak ne bih želeo da se ovde bavim konkretnim i pojedinačnim slučajevima, zato što nije ni lekarima uvek lako da jasno razluče učinke pojedinih terapija. Ja za tako nešto nisam dovoljno stručan, pa se nadam da ćemo u bliskoj budućnosti imati temeljna zvanična istraživanja medicinskih aspekata primene magnetno oplemenjene vode. Do tada svako ko želi može takvu vodu da upotrebljava, a sigurno je da ona daje samo pozitivne efekte. Svako ko je upotrebljava o ovome može i sam da izvodi zaključke.

Naročito važan efekat upotrebe magnetno oplemenjene vode, koji korisnici rado ističu, jestepodizanje nivoa životne energije u kompletnom psihološkom i fizičkom smislu. Štaviše, moguće je možda i prethodno pomenuto jačanje imunoloških sposobnosti organizma podvesti pod ovaj efekat povećanja neke vrste opšteg životnog elana. Rezultat tog efekta je i opšte podmlađivanje ljudskog organizma u doslovnom smislu. Kod osoba koje piju magnetno oplemenjenu vodu ovaj efekat njihova okolina (koja ne zna o čemu se radi) sasvim objektivno uočava i konstatuje! Pored toga, u sklopu ovog efekta javlja se kompletno osveženje i okrepljenje organizma, uz svojevrsno uravnoteženje metaboličkih procesa. Rezultat takvog uravnoteženja je pojava da ljudi sa    nedovoljnom telesnom težinom dobijaju na težini, dok oni gojazni uspevaju da “skinu” višak težine. Pored toga, upotreba magnetno oplemenjene vode smanjuje nervnu napetost i depresivnost, a povećava otpornost organizma prema stresu. Oni koji piju takvu vodu lakše se odvikavaju od preteranog konzumiranja alkohola i raznih drugih navika. Razni problemi na nervnoj bazi, koje lekari često ne uspevaju da eliminišu, mnogo lakše nestaju uz primenu magnetno oplemenjene vode. Može se reći da upotreba takve vode dovodi do usposta-vljanja opšte psihološke i fiziološke ravnoteže ljudskog organizma.

Valja skrenuti pažnju i na još jedan bitan efekat koji se uz upotrebu magnetno oplemenjene vode može postići kod ljudi, naročito ukoliko je ta upotreba dugotrajnija. To je povećanje intelektualnih sposobnosti i podizanje nivoa opšteg duhovno-intelektualnog samoostvarenja ličnosti. Naravno, oplemenjenu vodu ne treba smatrati za “čarobni napitak”, kojim se bez truda može povećati nečiji stepen intelektualnosti i duhovnosti i kojim se mogu razvijati sposobnosti bez ikakvog drugog učešća. Samoostvarenje ličnosti podrazumeva intelektualni i duhovni rad na samom sebi, ali je činjenica da takav rad može biti bolje potpomognut korišćenjem magnetno oplemenjene vode, nego mnogim drugim tehnikama koje se često nude. Takve metode, najčešće skrivene iza zvučnih naziva, obično su relativno skupe i zahtevaju da im se posveti dosta vremena, dok je rezultat često neizvestan. Međutim, upotreba magnetnog oplemenjivanja vode je ne samo jednostavna, već praktično i besplatna. U tom smislu ne treba da čudi što ljudi koji upotrebljavaju magnetno oplemenjenu vodu pored ostalog imaju više uspeha na poslu i u drugim uobičajenim aktivnostima, vremenom postaju komunikativniji i ostvaruju značajan napredak u svim oblicima međuljudskih odnosa.

Konačno je došlo vreme da ovde pomenem još jednu veoma neobičnu pojavu uočenu kod magnetno oplemenjene vode. U njeno objašnjenje neću se upuštati na ovom mestu, već ću to učiniti kasnije, u sklopu celovitijih objašnje-nja hidroničkih fenomena vode. Pošto smatram da je ipak moguće realno i naučno zasnovati fizikalno objašnjenje ovog fenomena, savetujem “tvrdim” materijalistima da ne prekinu dalje čitanje. Reč je o pojavi da magnetno oplemenjena voda može delimično ili potpuno izgubiti pozitivna svojstva ukoliko se izrazi sumnja u njene efekte! Znam da će posle ovakve izjave mnogi pomisliti kako će u daljem izlaganju ova priča o zanimljivim i neobičnim – ali dokazanim – svojstvima vode poprimiti karakter mističnog ili religioznog spisa. Razume se, nemam ništa protiv takve vrste literatuere, ali ovde jednostavno o tome nije reč. Zato i oni koji su sumnjičavi treba da potisnu neverici i nastave sa čitanjem.

U vezi sa prethodno pomenutim otkrićem, ovde ću samo skrentiti pažnju da nije reč ni o kakvoj sugestiji, već o sasvim objektivnom fenomenu. Ako onaj ko vrši magnetno oplemenjivanje vode, ili takvu vodu upotrebljava, pri tom sumnja u njene pozitivne efekte, najverovatnije je da će ti efekti biti poništeni, tj. oplemenjena voda će se u svakom smislu ponašati kao obična, bez obzira da li je upotrebljavaju ljudi, životinje ili biljke, što znači da se taj fenomen poništavanja ne može objasniti ničijim sugestivnim uticajem. Uostalom, suge-stijom se ne mogu objašnjavati ni pozitivni fenomeni magnetno oplemenjene vode, pa je logično da takvo objašnjenje ne može zadovoljiti ni njihovo nestajanje. Pored toga, efekti magnetno oplemenjene vode u smislu uticaja na biljne, životinjske i ljudske organizme, mogu biti eliminisani sumnjom čak i onih osoba koje takvu vodu nisu koristile niti oplemenjivale, već su jednostavno prisutne ili upoznate sa onim što čini osoba koja je koristi. Samo jedan sumnjičav član porodice može u znatnoj meri, pa čak i u potpunosti, poništiti efekte magnetnog oplemenjivanja vode koju koriste ostali ukunćani, bez obzira zašta takvu vodu upotrebljavaju.

Sve ovo ne mora mnogo da čudi razumnije čitaoce, ako se zna da je sumnja u direktnom “srodstvu” sa svim drugim negativnim mislima i osećanjima (poput mržnje, zavisti, ljubomore, straha, itd.). Sve su  to opaki psihološki i duhovni “otrovi”, za čije su destruktivno dejstvo ljudi znali i mnogo pre nego što je nauka njima počela da se bavi. Logično je da negativne misli i emocije mogu nepovoljno uticati na efekte koji se postižu magnetnim oplemenjivanjem vode, pa ih čak i potpuno eliminisati. Otud je sumnjičavim ljudima potrebno  pažljivo prići u objašnjavanju ovih fenomena i ponuditi im racionalna objašnjena (koja zaista postoje!), što ću ja nešto kasnije i učiniti. Što se tiče čitalaca koji će tek početi da koriste magnetno oplemenjivanje vode, najbolje je da svojim sumnjičavim prijateljima, rođacima i poznanicima za početak o tome i ne govore, dok ih postepeno ne pripreme i objasne da su u pitanju eksperimentalno utvrđeni i naučno objašnjivi fenomeni. U tome se, nažalost, neće uvek uspeti, pa se preporučuje čitaocima da se sa onima najtvrdokornijim ne upuštaju u svađe i polemike, jer će tako isami početi da stvaraju negativne emocionalne naboje. Takve ipak valja isključiti iz diskusija ovakve vrste, pa će se tako eliminisati i njihova sumnjičavost. Umesto bespredmetnih rasprava, bolje im je pomoći u intelektualnom i duhovnom razvoju, dok ne dostignu nivo na kome će biti odbačena “ljuštura” predrasuda i naivno-realističkih pokušaja razumevanja Sveta. Dok se to ne dogodi, svakom se mora priznati pravo na sopstveno razmišljanje, kako se količina negativnih emocionalnih naboja ne bi povećavala. Problem nije u razmišljanju, već u odsustvu razmišljanja i stvaranju negativnih osećanja i misli, iz kojih uvek proizilaze negativni efekti. Rešenje je u otvorenom duhu, čistom umu i pozitivnim mislima zasnovanim na VERI u ono što se želi. Ne treba možda mnogo da nas čudi što je baš voda, kao ŽIVOTVORNA materija, ODABRANA da nam se ovo dakaže i na osnovu nauke. U dolazećem vremenu možemo očekivati sve više takvih primera.

Izvor clanka knjiga Cuda I misterije vode I vere od Miroslava Markovica

http://www.istinik.com

Oglasi
Ovaj unos je objavljen u magneti i lecenje. Bookmarkirajte stalnu vezu.

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google+ photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google+ račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

w

Spajanje na %s